SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


1. GYLDIGHED

1.1 Hvor intet andet er skriftligt aftalt mellem Køber og BYGTJEK A/S, gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for leverancer og serviceydelser til Køber.
1.2 Ved eventuel uoverensstemmelse mellem nedenstående betingelser og Købers indkøbsbetingelser, kutymer eller lignende, går nedenstående betingelser forud.

2. TILBUD OG PRISOVERSLAG
2.1 Medmindre andet er anført i tilbuddet, er skriftlige tilbud fra BYGTJEK A/S gældende i 4 uger fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være BYGTJEK A/S i hænde inden acceptfristens udløb.
2.2 Afgivne prisoverslag er kun vejledende og er ikke bindende for BYGTJEK A/S uanset omfanget af den mulige afvigelse.

3. SPECIFIKATIONER
3.1 Ved ordreafgivelse er Køber ansvarlig for, at der efter påkrav fra BYGTJEK A/S foreligger en specifikation af Købers behov og ønsker samt tekniske krav.
3.2 BYGTJEK A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer ved produktet generelt. Alle tekniske specifikationer afgivet af BYGTJEK A/S er således med forbehold for sådanne ændringer.

4. PRISER, BETALING OG EJENDOMSFORBEHOLD
4.1 Hvor intet andet skriftligt fremgår, er prisen fastsat i danske kroner (DKK) ekskl. den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og eventuelle pålagte særskatter. BYGTJEK A/S forbeholder sig ret til at forhøje prisen som følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder forøgelser i skatter og afgifter, som BYGTJEK A/S ingen mulighed har for at påvirke.
4.2 Ved forsinket betaling beregnes kr. 100,00 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 2% morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.
4.3 Produktet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

5. LEVERING
5.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Køber og BYGTJEK A/S sker levering ab fabrik (ex works).

6. FORSINKELSE
6.1 Leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse.
6.2 I tilfælde af, at BYGTJEK A/S vurderer, at forsinkelse vil indtræde, eller at dette må anses for sandsynligt, skal BYGTJEK A/S straks give Køber meddelelse herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen og det forventede leveringstidspunkt.
6.3 Hvis forsinkelsen skyldes force majeure, handlinger eller undladelser begået af Køber, skal leveringstiden forlænges med en periode, som er rimelig under hensyn til omstændighederne. Dette gælder også, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.
6.4 Hvis BYGTJEK A/S ikke leverer inden for den aftalte frist, og forsinkelsen er forårsaget af ansvarspådragende fejl udvist af BYGTJEK A/S, kan Køber ved skriftlig meddelelse til BYGTJEK A/S ophæve aftalen, for så vidt angår den del af leverancen, som ikke kan anvendes til sit formål, og har samtidigt ret til erstatning. Erstatningen kan dog under ingen omstændigheder overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance.
6.5 Køber kan ikke gøre andre krav gældende som følge af forsinkelse end de ovenfor nævnte.
6.6 Begrænsningerne af BYGTJEK A/S’ ansvar finder ikke anvendelse, hvis BYGTJEK A/S har forårsaget forsinkelsen ved forsæt eller grov uagtsomhed.

7. FORCE MAJEURE
7.1 Force majeure hos en af BYGTJEK A/S antaget underleverandør har i forholdet mellem Køber og BYGTJEK A/S samme konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos BYGTJEK A/S selv.

8. MANGLER
8.1 Såfremt de af BYGTJEK A/S leverede produkter var mangelfulde på leveringstidspunktet, og Køber har reklameret rettidigt, er BYGTJEK A/S berettiget og forpligtet til efter eget valg at afhjælpe manglen eller foretage omlevering inden for rimelig tid. 
8.2 Ved rettidig reklamation forstås, at Køber skal reklamere straks og senest 7 dage efter, at manglen blev eller burde have været konstateret. Køber mister under alle omstændigheder retten til at påberåbe sig mangler ved produkter, såfremt Køber ikke reklamerer til BYGTJEK A/S inden udløbet af købelovens absolutte reklamationsfrist, jf. § 54. For så vidt angår byggematerialer (som defineret i købelovens § 54, stk. 3, herefter ”Byggematerialer”) gælder de særlige absolutte reklamations frister i afsnit 8A.
8.3 Hvis BYGTJEK A/S ikke er i stand til at foretage omlevering eller afhjælpning inden rimelig tid, kan Køber ved skriftlig meddelelse til BYGTJEK A/S ophæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. BYGTJEK A/S’ samlede ansvar for et mangelfuldt produkt, herunder erstatningsansvar, kan under ingen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb:
a) 3 gange fakturaværdien af det mangelfulde produkt; eller b) kr. 10.000 ekskl. moms.
Ydermere kan BYGTJEK A/S’ samlede erstatningsansvar over for Køber i et kalenderår under ingen omstændigheder overstige DKK 100.000. Et krav skal henføres til det kalenderår, hvor levering er sket.
8.4 BYGTJEK A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, omkostninger til advokater og andre økonomiske konsekvenstab.
8.5 Køber kan ikke gøre andre krav gældende grundet mangelfulde produkter end de ovenfor nævnte.
8.6 Begrænsningerne af BYGTJEK A/S’ ansvar finder ikke anvendelse, hvis BYGTJEK A/S har forårsaget manglen ved forsæt eller grov uagtsomhed.
8A. BYGGELEVERANCEKLAUSUL – TIDSMÆSSIG UDVIDET REKLAMATIONSRET
8A.1 Ved leverancer af Byggematerialer gælder som en modifikation til den absolutte reklamationsfrist for løsøreprodukter i punkt 8.2, at BYGTJEK A/S’ ansvar for mangler ved Byggematerialer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Byggematerialerne indgår; dog ved leverancer til lager eller videresalg senest 6 år efter leveringen til Køber, jf. AB18 § 12, stk. 5. Køber skal dog stadig reklamere straks og
senest 7 dage efter, at manglen blev eller burde have været konstateret.
8A.2 Ved leverancer af Byggematerialer med en forbruger som bygherre så gælder dog yderligere som en modifikation til punkt 8.2, at ansvar for mangler ophører 10 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Bygge-materialerne indgår. Køber skal dog stadig reklamere straks og senest 7 dage efter, at manglen blev eller burde have været konstateret.
8A.3 Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved Byggematerialer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Køber (eller mod efterfølgende Købere), anerkender BYGTJEK A/S, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod BYGTJEK A/S, jf. AB18 § 8, stk. 4. I sådanne tilfælde kan BYGTJEK A/S kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, at BYGTJEK A/S’ egen
leverance af Byggematerialer er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, det følger af BYGTJEK A/S’ eget kontraktforhold med Køber, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser og ansvarsbegrænsningerne heri, jf. AB18 § 8, stk. 5. Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med Køber eller efterfølgende Købere i anledning af Parternes indbyrdes forhold, under forbehold af at sagen finder sted i Danmark og skal afgøres efter dansk ret, jf. AB18 kapitel J.

9. RETURVARER
9.1 Har BYGTJEK A/S accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for BYGTJEK A/S’ regning, forudsat at Køber overholder BYGTJEK A/S’ anvisning vedrørende emballering og forsendelse.
9.2 Returvarer skal returneres til BYGTJEK A/S i original og ubeskadiget emballage. I det tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det Købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved BYGTJEK A/S’ fremsendelse til Køber. Sker returneringen af leverancen ikke på den måde, som BYGTJEK A/S har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er Køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende mangler gældende.

10. PRODUKTANSVAR
10.1 BYGTJEK A/S er forpligtet til at betale erstatning for skade tilføjet person eller andre ting end de leverede produkter i overensstemmelse med gældende regler om produktansvar. Imidlertid er erstatningsansvaret begrænset som beskrevet nedenfor.
10.2 Det er en forudsætning for erstatningsansvar, at BYGTJEK A/S får lejlighed til at besigtige skaden forud for reparation eller anden påvirkning af det skadede og forud for reparation har godkendt de dermed forbundne omkostninger.
10.3 BYGTJEK A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, omkostninger til advokater og andre rådgivere og andet indirekte tab.
10.4 BYGTJEK A/S’ erstatningsansvar kan ikke overstige DKK 500.000 pr. skade og pr. leverance. Endvidere kan BYGTJEK A/S’ samlede erstatningsansvar for produktansvar ikke overstige DKK 1.000.000 pr. kalenderår. I tilfælde af krav fremsat som følge af mere end ét tilfælde af skade opstået ved samme ansvarspådragende adfærd og vedrørende mere end ét kalenderår (”Serieskade”), kan BYGTJEK A/S’ samlede
erstatningsansvar over for Køber for Serieskaden ikke overstige DKK 1.000.000.
10.5 Hvis BYGTJEK A/S måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand (herunder Købers kunde eller senere købere), er Køber forpligtet til at holde BYGTJEK A/S skadesløs for det ansvar, som BYGTJEK A/S måtte blive pålagt over for tredjemand, og som er videregående end BYGTJEK A/S’ ansvar i henhold til dette afsnit 10, herunder ansvarsbegrænsningerne i 10.3 og 10.4.
10.6 Hvis et erstatningskrav er rejst af en tredjepart mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden part herom. 
10.7 Begrænsningerne i BYGTJEK A/S’ ansvar gælder ikke, hvis BYGTJEK A/S har forårsaget produktskaden ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller i det omfang begrænsningen er i strid med ufravigelig lovgivning.

11. ANSVAR I ØVRIGT
11.1 BYGTJEK A/S er alene ansvarlig for BYGTJEK A/S’ leverancer, serviceydelser og produkter. Såfremt BYGTJEK A/S’ leverancer, serviceydelser eller produkter indgår i eller udgør en del af købers produkter, bærer BYGTJEK A/S ikke noget ansvar for Købers produkters funktionalitet, funktionsmæssige anvendelse, ydeevne, modstandskraft eller lignende uanset om købers krav er baseret på misligholdelse eller på delikt,
med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder uanset om BYGTJEK A/S’ leverancer, serviceydelser eller produkter udelukkende er leveret på grundlag af Købers tekniske specifikationer og detaljerede instruks eller om BYGTJEK A/S har deltaget i udviklingen af Købers produkt og/eller er fremkommet med forslag i relation til Købers produkt.

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
12.1 BYGTJEK A/S er alene ansvarlig over for Køber, herunder erstatningsansvarlig, i tilfælde hvor de leverede produkter krænker en immateriel rettighed, såfremt krænkelsen er forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed udvist af BYGTJEK A/S.

13. TAVSHEDSPLIGT
13.1 Køber forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra BYGTJEK A/S. Anvender Køber underleverandører, skal Køber sikre, at under-leverandørerne underlægges samme forpligtelser som i dette pkt.

14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved de almindelige danske domstole med Retten i Kolding som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

15. ANDEN REGULERING
15.1 Int. købelov nr. 733 af 7. december 1988 er ikke gældende mellem parterne.